تلنگر

میخ سر راه، مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیریفردی از روی كنجكاوی با هدف شناخت واكنش ديگران نسبت به مسايل پيرامون، ميخی را در چهارچوب درب سازمانی كه محل تردد بود كار گذاشت. نفر اول وارد شد و بدون اينكه ميخ را ببيند از درب گذشت.

نفر دوم كه از چهارچوب درب می گذشت ميخ را ديد ولی بی توجه به آن گذشت.

نفر سوم ميخ را ديد و پيش خود گفت وقتی كارم تمام شد بر می گردم و ميخ را از چهارچوب درب بر ميدارم تا برای كسی خطر ايجاد نكند.

نفر چهارم به محض رويت ميخ و شناخت خطر ميخ در محل تردد، بلافاصله ميخ كشی آورد و ميخ را درآرود و سپس به كار خود رسيدگی كرد.

هر فردی نسبت به مسايل واكنشی دارد. نفر اول مانند افراد با درجه شناخت پايين و بی توجه به محيط پيرامون خود. نفر دوم شناخت پيدا كرد ولی مسئولیت پذیری نسبت به خطرات آن مساله برای ديگران را نداشت. نفر سوم، دارای شناخت و مسئولیت پذیری بود ولی وقت شناسی نداشت و پی به اهميت و ضرورت مساله نبرده بود. نفر چهارم فردی با درجه شناخت بالا، مسئوليت پذير، وقت شناس، درك بالا نسبت اهميت مسائل و خطرات محيطی و اينكه اهل عمل بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا