گردنبند قلمزنی دست ساز نقره عقیق یمنی طبیعی ۵۰۳۸

گردنبند دست ساز قلمزنی نقره ۵۰۴۸

گردنبند دست ساز قلمزنی نقره عقیق یمنی ۵۶۰۱

گردنبند دست ساز قلمزنی و مشبک نقره سنگ لابرادوریت ۵۰۴۷

گردنبند دست ساز قلمزنی و مشبک نقره و برنج عقیق شجر ۵۰۴۶

گردنبند دست ساز قلمزنی نقره سنگ لاجورد ۵۰۴۴

گردنبند دست ساز قلمزنی و مشبک نقره و برنج لاجورد ۵۰۴۲

گردنبند دست ساز قلمزنی نقره نگین فیروزه نیشابور ۵۶۰۲

گردنبند دست ساز مشبک اسلیمی ۵۴۰۲

گردنبند دست ساز قلمزنی نقره طرح عشق ۵۴۰۱

گردنبند دست ساز قلمزنی نقره گل و مرغ ۵۰۵۰

گردنبند دست ساز قلمزنی و مشبک نقره ۵۰۲۹